Утренние православные молитвы


Глава I. Молитвы утренние

Восстав от сна, прежде всякого другого занятия, стань благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом, и, полагая на себе крестное знамение, говори:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

После сего немного помедлии, чтобы все чувства твои успокоились и мысли твои оставили все земное. И тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и с сердечным вниманием:

Молитва мытаря

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Трижды)

Молитва начинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся1 исполня́яй, Сокро́вище2 благи́х3 и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и поселись в нас; очисти нас от всякой нечистоты и спаси, Благий, души наши.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся4 и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь: и оста́ви нам до́лги на́ша5, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние6, но изба́ви нас от лука́ваго7.Отец наш Небесный! Да прославляется святость имени Твоего; да настанет Царство Твое; да исполняется воля Твоя так же и на земле, как на небе. Хлеб, необходимый для нашего существования, дай нам сегодня; прости нам вины наши так же, как и мы прощаем виноватым перед нами; и не допусти нас впасть в соблазн, но избавь нас от зла.

Тропари Пресвятой Троице

Воста́вше от сна, припа́даем8 Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим, Благий, и ангельскую песнь возглашаем Тебе. Сильный: Свят, Свят, Свят Ты, Боже! по молитвам Богородицы помилуй нас.
Слава: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.С постели от сна Ты поднял меня, Господи! Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты. Боже! по молитвам Богородицы помилуй нас.
И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом9 зове́м10 в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.Внезапно придет Судия, и деяния каждого обнаружатся. Так в страхе воскликнемте в полночь: Свят, Свят, Свят Ты, Боже! по молитвам Богородицы помилуй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати11 и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м12 Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии13 серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что, по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня, лежавшего без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить власть Твою. И теперь просвети мои мысли, открой уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему и уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и всегда и в веки вечные. Аминь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.Приидите, – поклонимся Царю, нашему Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.Приидите, – поклонимся Христу-Царю, нашему Богу, и припадем к стопам Его.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.Приидите, – поклонимся Самом у Христу, Царю и Богу нашему, и припадем к стопам Его.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т14 Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́ безве́стная и та́йная15 прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом16, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя17. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й18, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́ возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и, по изобилию жалости Твоей, изгладь беззаконие мое. В особенности омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и злое пред Тобою соделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я зачат в беззакониях, и моя мать родила меня во грехах. Но, вот, Ты возлюбил правду и открыл мне сокровенную тайну премудрости Твоей. Ты окропишь меня иссопом, – и я очищусь; омоешь меня, – и я сделаюсь белее снега. Ты дашь мне услышать радость и веселие, – и возрадуются разбитые кости. Отврати лице Твое от грехов моих и уничтожь все беззакония мои. Сердце чистым сделай во мне, Боже, и дух правды укрепи в груди моей. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость надежды
на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. Я научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Спаси меня из
пролитой
крови, Боже, Боже – Спаситель мой, и язык мой прославит правду Твою. Господи! Ты откроешь уста мои, – и уста мои возвестят хвалу Тебе. Ведь, если бы Ты пожелал жертвы, я дал бы ее: всесожжение Тебе не будет угодно. Жертва Богу – дух сокрушенный: сердца сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, благоволением Твоим Сион, и да воздвигнутся стены Иерусалима: тогда благоугодна Тебе будет жертва правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́ да неосужде́нно19 отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Боже, очисти меня, грешного, так как я никогда не делал доброго пред Тобою; избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля; дай мне безнаказанно открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва вторая, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.Встав после сна, я в полночь приношу Тебе, Спасе, песнь и, припадая к стопам Твоим, восклицаю Тебе: не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно Распявшийся! скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою
на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный день безгрешный, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва третья, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́20 подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.К Тебе, Владыка – Человеколюбец, встав после сна, я спешу и, по милосердию Твоему, принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от диавольской помощи, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное. Ибо Ты – мой Творец и всякого блага Источник и Податель; на Тебя вся моя надежда, и я шлю к Тебе хвалу теперь, всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих21 Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая, Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй22, сердца́ же и утро́бы23 испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или преложе́ния осене́ние24; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне25 Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́ да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лании26 обря́щемся, и гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.Господи, Вседержитель, Боже Сил бесплотных
и всякой плоти, на высотах
небесных
живущий и озирающий долы
земные,
наблюдающий сердца и помыслы и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный и вечный Свет, Который не имеет изменений
в силе
и
не оставляет
затененного места на
Своем
пути! Ты Сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, сознательно или бессознательно, и очисти нас от всякой нечистоты и плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней
земной
жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня
второго пришествия
Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судия придет со славою воздать каждому по делам его. Да найдет
Он
нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и поднявшимися, среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освящающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь.

Молитва Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней27 мое́й души́ и стра́стней28 мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́ укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку29 и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержность мою; не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела; возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день; и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом; и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ (отгони) от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́ и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, (помыслов) и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о души́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.Богородица-Дева! Радуйся, благодатная Мария: Господь с Тобою; благословенна Ты между женщинами, и благословен Плод Твой, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние30 Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство31.Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы на врагов даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.

После этого помолись кратко о здравии и спасении отца своего духовного, своих родителей, родственников, благодетелей, знакомых, больных или находящихся в печали, а если можешь, читай следующий помянник.

Помянник

О живых.

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на Небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя. Приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго32, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати. (Поклон.
)
Вспомни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, извечные милости и проявления жалости Твои, по которым Ты и вочеловечился и изволил претерпеть распятие и смерть для спасения право в Тебя верующих. И воскрес Ты из мертвых, вознесся на небеса и сидишь по правую руку Бога Отца, с любовью склоняясь к смиренным молитвам всем сердцем Тебя призывающих. Склони ухо Твое и услышь смиренную молитву мою, недостойного раба Твоего, приносящего ее Тебе, как благоуханную духовную жертву, за всех людей Твоих. И прежде всего вспомни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, которую Ты искупил драгоценною кровью Твоею, и утверди ее,
и укрепи, и расширь, и увеличь, умиротвори и сохрани на веки непобедимою силами ада; несогласия церквей утиши, языческие гонения угаси, и возникновение ересей быстро расстрой и искорени, и силою Святого Твоего Духа в ничто обрати. (
Поклон.
)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром державу их, и покори под нозе Православных всякаго врага и супостата, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х, да и мы в тишине́ их ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон.

)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха, и святе́йшия вселе́нския патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон.

)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его

), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (
Поклон.
)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их
), бра́тию и сестры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (
Поклон.
)
Спаси, Господи, и помилуй родителей моих (имена их
), братьев, и сестер, и родных моих по плоти, и всех близких мне людей из рода моего и друзей, и дай им Твои земные и небесные блага.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих (напастях) и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее (особенно) же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к (язычников) безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я́, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон.

)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон.

)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон.

)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти. (Поклон.

)

Об усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия правове́рныя цари́ и цари́цы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.

)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х, роди́телей мои́х, (имена их

), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х (благ) и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (
Поклон.
)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет (светит) свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон.

)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды.

)

Похвала Пресвятой Богородице

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.Поистине правильно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и совершенно непорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога-Слово, достойную бо́льшей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Рецензируемое издание, как нам видится, представляет интерес в трех аспектах: во-первых, это издание, призванное разнообразить и при этом, так сказать, «воцерковить» домашнюю молитву мирян; во-вторых, оно содержит перевод богослужебных текстов на русский язык; в-третьих, это одна из немногих публикаций переводов, выполненных иеромонахом Амвросием (Тимротом). Рассмотрим каждую из трех этих сторон подробнее.

1. Домашняя молитва мирян. К числу наиболее распространенных грехов, сообщаемых священнику на исповеди, относится «невычитывание» утреннего и вечернего правила. Наши миряне в массе своей твердо убеждены, что нынешние молитвы, печатаемые в молитвословах, есть давнее церковное предание, и что их, повторимся, «вычитывание» есть одна из главных обязанностей каждого христианина. (Перед причастием же, как все знают, надо вычитать три канона, последование к причащению, а также, желательно, один-два акафиста.) Многие вполне честно и усердно понуждают себя к чтению этих молитв – одних и тех же из года в год; если нашим прихожанам удается заставить себя читать эти молитвы – они радуются и благодарят Бога; если не удается – обвиняют себя в лености, духовном расслаблении, саможалении и проч. Однако мало кто готов сознаться в том, что глаз уже давно замылился, что затверженные слова не дают более пищи ни для ума, ни для сердца, что никаким усилием воли не удается уже сосредоточить свое внимание на строчках, по которым взгляд привычно скользит, не задерживаясь и не зацепляясь ни за одно слово.

Человеку – даже христианину, даже православному! – нужно разнообразие. Такова его природа, так устроен человеческий мозг. Древние отцы прекрасно это понимали. Приведем фрагмент цитаты из вопросоответов преподобных Варсонофия и Иоанна, которую издатели дают в предисловии к книге: «…У кого на обеде много разных снедей, тот много ест, и с услаждением; а кто каждый день употребляет одну и ту же пищу, тот не только без услаждения вкушает ее, но иногда чувствует, может быть, и отвращение от нее». Отцы, говорят, конечно, о духовной пище, о молитвословии.

И вот «Часлослов для мирян» как раз и предоставляет возможность такого разнообразия. Здесь приведены молитвы, которые как бы всем известны, – это службы суточного круга, которые мы привыкли слышать в храме. В книге есть раздел «Утренние последования», откуда мирянин (да и священнослужитель) может в качестве своего утреннего правила читать либо полунощницу, либо утреню, либо первый час – или же всё это вместе. Соответственно, есть и раздел «Вечерние последования», который содержит девятый час, вечерню и повечерие.

Как видим, в основу издания положена весьма здравая и очень простая идея: предложить в виде альтернативы «традиционным» утренним и вечерним молитвам гораздо более традиционные церковные тексты. С таким подходом трудно поспорить: что может быть лучше тех молитвословий, которые Церковь создала многие столетия (а то и тысячелетия) назад и сохранила до наших дней?

Помимо утренних и вечерних последований сборник включает в себя разделы «Дневные последования» (это третий и шестой часы, а также обедница), «Молитвы трапезы» и ряд дополнений.

2. Русские переводы. У читателя «Часлосова для мирян» есть все шансы сделать свою молитву более осмысленной, так как помимо церковнославянского перевода (напомним, практически все тексты сборника переведены с греческого языка) здесь в параллельной колонке дан также и русский перевод.

В России имеется давняя традиция изданий, содержащих переводы на русский язык богослужебных текстов: здесь можно вспомнить Н. Нахимова (Н. Ч. Зайончковского), П. П. Мироносицкого, М. Н. Скабаллановича и многих других; в наши дни переводами занимаются свящ. Антоний Лакирев, свящ. Георгий Кочетков, свящ. Михаил Асмус, иером. Амвросий (Тимрот) и др. Из самых последних изданий подобного рода следует указать издание «Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста с параллельным переводом на русский язык» под общей редакцией митр. Илариона (Алфеева) (М.: Никея, 2016).

Что же касается конкретно «Часослова для мирян», то здесь читатель-молитвенник получает, так сказать, двойную выгоду: во-первых, он при желании может пользоваться русским переводом в своей домашней молитве (но если церковнославянский ему вполне понятен, то в его распоряжении имеется соответствующий текст), а во-вторых, он имеет возможность подготовиться и к храмовому богослужению, где он услышит в том числе и те самые тексты, что представлены в сборнике.

Разумеется, это не единственный перевод Часослова на русский язык. Здесь прежде всего необходимо упомянуть первый и последний тома семитомника «Православное богослужение», издаваемого Свято-Филаретовским институтом, – «Вечерня и утреня» и «Часослов» соответственно (в настоящее время постепенно выходят в свет тома третьего издания этого сборника переводов, включающего также и церковнославянскую версию текстов). Однако не может быть единственно правильного, одного на все времена перевода – и потому различные переводы одних и тех же текстов дополняют и оттеняют друг друга, позволяют проводить сравнительный анализ, выявлять слабые и сильные стороны. Интенсивная переводческая работа постепенно ведет к формированию литургического стиля русского литературного языка – точно так же, как ранее сформировались иные стили: публицистический, научный, научно-популярный и др.

3. Переводы иером. Амвросия (Тимрота). Пользуясь случаем, мы хотели бы здесь рассказать о переводах о. Амвросия, которыми он занимается уже много лет. Если зайти на сайт www.wertograd.org и перейти по ссылке «Богослужение» (ссылка ведет на сайт www.azbyka.ru), то мы увидим перечень богослужебных текстов, переведенных о. Амвросием. Это и Часослов с приложением, и воскресный Октоих, и Праздничная Минея, и наиболее важные службы Триоди – как Постной, так и Цветной, и многие другие тексты. Можно выбрать представление текста в две колонки (церковнославянский текст будет дан в транслитерации), а можно при желании увидеть один лишь церковнославянский перевод в аутентичной графике и орфографии.

Не будучи специалистом в области классической филологии, я не берусь оценивать качество перевода. Вполне очевидно, впрочем, что сознательной установкой переводчика было сохранение в русском тексте привычной церковнославянской стилистики, ритмики, а отчасти и лексики. Это решение, безусловно, имеет право на жизнь и обладает своими сильными сторонами – равно как предсказуемыми недостатками: ради привычности в ряде случаев, вероятно, приходится жертвовать точностью. Но чтобы подвердить (или опровергнуть) это предположение, нужен детальный анализ достаточно большого числа текстов, что выходит за рамки нынешнего обзора.

Так или иначе, благодаря трудам иером. Амвросия (Тимрота) любой заинтересованный интернет-пользователь имеет доступ к весьма значительныму массиву православных гимнографических текстов, переведенных на русский язык. Однако опыт показывает, что пользователи Интернета и читатели книг – две эти группы пересекаются очень мало. Поэтому чрезвычайно важно, что последования Часослова – т. е. те тексты, которые образуют костяк общественного богослужения, – теперь есть в еще одном русском переводе и притом в бумажном виде.

Хочется надеяться, что сотрудничество о. Амвросия и общества «Синхрония» продолжится и мы увидим в той же серии «Воскресный Октоих для мирян», а также и Постную Триодь, Цветную Триодь, Праздничную Минею и т. п.

И тогда православным христианам России наконец-то станет доступна сокровищница православной гимнографии на их родном языке.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: